کد خبر : 1267             انتشار : 1395/02/14 19:29          تعداد بازدید : 2116

ميناو شوشتر (ميان آب امروزی)/حسین فرج الله

میناو را از آن جهت میناو نامیده اند که تمام طول نهر گرگر حالت میناو یابندر بوده است وکشتی های تجاری میان شوشتر،اهواز تا محمره(خرمشهر امروزی)واز آنجا تا دورق وخور موسی وبوشهر وکشورهای خلیج وتا مصر وهند ویمن حتی گفته می شود تا تانزانیا آفریقا وزنگبار حرکت می کردنند


نویسنده:حسین فرج الله


ازشوشتر به طرف اهواز که حرکت می کنی ازپل عسکر که می گذری وبه طرف شهرک اندیشه (حی التفکیر)وشهرک علم الهدی گام برمی داری به ابتدای منطقه میناو شوشتر پا می گذاری که تا بناوده (بندقیر )به پایان می رسدکه روزگاری کشتی های تجاری ازمحمره (خرمشهر)تا اهواز وشوشترازکنار این روستا می گذشتند .

میناو را از آن جهت میناو نامیده اند که تمام طول نهر گرگر حالت میناو یابندر بوده است وکشتی های تجاری میان شوشتر،اهواز تا محمره(خرمشهر امروزی)واز آنجا تا دورق وخور موسی وبوشهر وکشورهای خلیج وتا مصر وهند ویمن حتی گفته می شود تا تانزانیا آفریقا وزنگبار حرکت می کردنند واین مسیر تا کمتر از هفتاد سال پیش یا کمتر از آن پرترددترین مسیر تجاری اهواز بود.که کالاهای تجاری فراوانی مانند دیبا وابریشم وپوست وخرما وصنایع فلزی صادر و وارد می شد.

آثار مینا یا بندر هنوز در دار خزینه تا به امروز دیده می شود وسال خوردگان شهر وروستاهای شوشتر آمدن کشتی های تجاری به این شهررا به یاد دارند.علاوه برآن کشتی های باربری در شطیط رفت وآمد می کردنند وازمحمره تا شوشتر درترددبودند وبندرگاههای کوچک درمسیر داشتند تا از روستاهای مسیر رودخانه لبنیات وروغن حیوانی وبرخی صنایع دستی را می خریدند هنوز برخی روستاها خانواده های دورقی دارند که گفته می شود با کشتی های باری به این روستاها آمده اندو دیگر به دورق باز نگشته اند ولی هنوز چهره ها ونام ها یادآور شکوفایی بنادر دورق وخورموسی وفلاحیة وديگر شهرهاست.

میناو جزیره ای به طول حدود45 کیلومتر وعرض حدود 20کیلومتر بین دو رودخانه شطیط ونهر گرگر قرار دارداین منطقه بهترین زمین های کشاورزی شوشتر را داراست وسالانه گندم وسبزیجات وتره بار وصیفی جات زیادی از آن برداشت می شود.

مردم این منطقه اغلب عرب وتعدادی روستای بختیاری(که آمیخته ای از بختیاری وعرب است) وروستایی ترک نشین تشکیل یافته است که اغلب این مردم کشاورزندکه به این مردم میناوی می گویند.

از نظر باستان شناسی وتاریخی قدیم ترین آثار تاریخی این منطقه در روستاهایی مانند روستای دیلم وعرب حسن ،عرب اسد،ابوعمود،قلعه عبدالحسن بناوده وعله بناوده ، قلعه،تبتی، و دیگرروستاها می باشد.روستاهای حاشیه رودخانه گرگر هم از قلعه عبدالحسن تا نقیشیات دارای آثار تاریخی وباستانی فراوانی هستند که گذر روزگار دراین روستاها کاملا مشهوداست .

میناو با وجود آب فراوان وزمین های حاصلخیز وجزیره بودن درمیان دو رودخانه از قدیم ترین سکونتگاههای عیلامی می باشد که تپه پمپ بنزین ودستوا را 4600قبل از میلاد تخمیل زده اند که مربوط به آغاز شکل گیری تمدن عیلام وسومر است وآثاری که دراین منطقه یافت شده بیشتر سومریند ونشان دهنده ارتباط وسکونت سومریان دراین منطقه بوده است وهنوز بسیاری از قبایل خودرا به شمر یا سومر منتسب می کنند مانند برخی از ساکنان عرب حسن ،بیت اسد وروستای مهدی آباد از قبایل شمری یا سومری هستند که باز نشان استمرارحیات وارتباط بین گذشته وحال می باشد ..علاوه برآن درکتاب باستانشناختی میان آب شوشتر استمرار حیات رااز 4600ق.م.تاحدودسال900هجری قمری یعنی چیزی درحدود6000سال را به اثبات رسانده است وهیچگاه این سکونتگاهها درطول تاریخ ودرلایه های زمین خالی از سکنه نبوده است.

ازدیگر سکونتگاههای بسیارمهم تل مشول ،الدوه،واگبیبه درروستاهای دیلم می باشد که آثار یافت شده درآنها قدمت 5500ساله دارندوباز مانند دیگر تپه ها هیچ گاه خالی از سکنه نبوده اند ودرجدول استمرار سکونت تا قرن نهم هجری بررسی شده اند وسکونتبشر درآن به اثبات رسیده است ...نام دیلم ودیلمون در 5000سال پیش درکتیبه های عیلامی ذکر شده است واز فلات مرکزی ایران تا بحرین امروزی را نام های دیلم ودیلمون ودیالم فراگرفته بود وبه نظر می رسد قبیله دیلم امروزی در خوزستان تا بحرین وبوشهر ودیگر نقاط باقی ماندگان عیلامیان باشند زیرا نام های عیلامی وبرخی واژه های باستانی هنوز در لهجه خاص آنها یافت می شود ونیز انتشارآنها در محدوده تاریخی دوره عیلام دلیل دیگری می باشد ..هنوز این مردم آشپزخانه را برگا می گویند وترانه هاوشعرهایی با واژه های باستانی دارند ونیزنام هایی مانند بلات ،زهیو،مشول،شوه،گرنوص،هدلو،شاوی درمیان پیرمردها یافت می شود..

(.هرچند که دراین زمینه تحقیقات دقیق صورت نگرفته اما مطرح کردن این مبحث جهت مقدمه تحقیقات علمی بی اثر نیست)

روستاي ابو عمود وزباري با تپه هایی عیلامی که درکتاب باستان شناختی میان آب شوشتر از تاریخ 5000ساله سخن به میان می آید مردم روستای ابو عمود وزباری وباسطیه،صریمه، کشاورزند واز قبایل مختلف که سرهنگ لافتوس در مورد قبیله عنافچه در 120سال گذشته سخن می گوید که هنگام عبور سرهنگ لافتوس او را به مضیف برده واز او پذیرایی نموده اند وآنها را با تفنگ های کوتاه ونیزه های بلند دردست توصیف می کندوبه شکل قبایل متحد درکنارهم زندگی می کنند وبه جنگ میان قبیله عنافچه وبختیاری هایی که برای تصاحب زمین از کوه آمده بودند سخن به میان می آید که قبایل عنافچه موفق شدند زمین های خود را حفظ کنند.هنوز این قبایل به همان شکلی که سرهنگ لافتوس توصیف می کند درکنار هم زندگی می کنند...

نقیشیات که روستاهای میاح ودیگر قبایل اندکه باز تپه های باستانی وقبرهای خمره ای فراوانی درکنار این روستا یافت شده این روستا تا سميده وشغاريج وبيت مريوش و
بيت اغليم ونبي صوفان وديگر روستاهای مسیر گرگرتمام تپه های باستانی واسلامی پوشیده است واستمرار حیات از دوره باستان تا به امروز را به اثبات می رساند .

گستره وجود تپه ها نشان از زیادی سکنه وگسترش روستاها وشهرها دراین محدوده است که برخی شهرها وروستاها تا دوره اسلامی وتا به امروز وجود دارند وجود شهر عسکر مکرم که دردوره عیلام تا دوره اسلامی وحدوددوقرن پیش نشان دیگری از استمرارحیات در میناو می باشد..

هرچند که درباره عسکرمکرم کاوش های دقیقی صورت نگرفته ولی بازدکتر عباس مقدم از عیلامی بودن این شهر خبر می دهد هرچند که نمی دانیم نام این شهر قبل از عسکرمکرم چه بوده اما دردوره اسلامی به این نام شناخته می شود ویکی از مهمترین شهرهای جهان اسلام بوده که علمای عسکری ازمهمترین شخصیت های این شهرند این شهر از دوبخش شرقی وغربی تشکیل می شد که بخش شرقی آن از زیر شهر رامین امروزی آغاز می شود وبه رودخانه گرگرمنتهی می شود وبخش غربز ازگرگرآغاز می شود وبه نهر شطیط خاتمه می یابد ..این شهر یکی از قدیم ترین وصنعتی ترین شهرهای باستانی است وادیان مختلف وحرفه های گوناگون درآن رواج داشت شهر عسکر مکرم از شهرهای پزشکی اهواز ومانند جندی سابورا مرکز پزشکی مهمی بوده همچنین آهنگری ونمدمالی وقالی بافی ازدیگر صنایع این شهر بزرگ است ...پس از سیل بزرگی که درحدود 250سال پیش یا کمتر از آن رخ داد تقریبا شهر متروک شد وجز روستاهای بناوده والجلیعه وچند روستای دیگر چیزی باقی نماند ومردم این شهر به شوشتر و ویس واهواز وملاثانی نقل مکان کردنندکه هنوز خاندان عسکری وسادات مکرمی شوشتر که اهل عسکر مکرم هستند در شوشتر معروفند...

تپه ها وآثار این منطقه بیش از82تپه وسکونتگاه هستند که بررسی همه آنها کار بسیار سخت ووقت گیر می باشد که به این مختصر بسنده می کنیم تا درآینده به دیگر تپه ها وسکونتگاهها بپردازیم ...

میناواین جزیره پهناور وزیبا با مردمی پاک ومتدین یکی از قدیم ترین سکونتگاههای اهواز وتمدن عیلام تا اسلام می باشد که می بایست به آثار وبناهای تاریخی این منطقه نگاه ویژه ای صورت گیرد.....حسین فرج الله (ابو عرفان)/شوشتر

ميناو شوشتر (ميان آب امروزی)/حسین فرج الله
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری