کد خبر : 852             انتشار : 1394/11/08 00:40          تعداد بازدید : 5533

گذری تاریخی بر زبان مردم عرب خورستان

شاید بتوان به جرأت گفت که زبان مردم عرب خوزستان جزء تنها زبانهایی است که هنوز کلمات فراوان اکدی که مربوط به 4300سال پیش است در خود داردوعلاوه برآن زبان آرامی که از 3000سال پیش رواج می یابد آثارکلامی فراوان برجای گذاشته، زبان سریانی نیز هنوز دربین این مردم زنده است...
گذری تاریخی بر زبان مردم عرب خورستان


نویسنده:حسین فرج اللهبروال - ساده ترین تعریفی که از زبان ارائه می شود این است که "زبان وسیله برقراری ارتباط در جوامع بشری است"ازهمین تعریف ساده می توان دریافت که زبان"امری اجتماعی"است.
از آنجا که جوامع بشری در حال تغییر وتحول اند، نهادهای اجتماعی هم ، که متناسب با نیازهای اجتماعی باشند ، هیچ گاه ثابت ویکسان نمی مانند وهمواره برای هماهنگی با جامعه ونیازهای آن متحول می شوند.بدین ترتیب زبان ، که مهمترین وسیله وابزار پیام رسانی وبرقراری ارتباط وانتقال مفاهیم ذهنی در جوامع بشری است، ثابت نیست وهمواره به تبع جامعه تحول می یابد.
برای بررسی تحولات جوامع بشری وپی بردن به علل وموجبات این تحولات وشناختن حوادث ورویدادهایی که منجر به پیدایش عناصری جدید وپدیده هایی نو می شوند از تاریخ مدد می جوییم .همچنان که تاریخ ، سرگذشت اقوام وملتهای مختلف وحوادث گذشته در زمان های مختلف را شرح می دهد، تاریخ یک زبان نیز تغییرات ودگر گونیهای آن زبان را در گذر زمان ودرطول دوره ی دوام ورواج آن مشخص می کندووبه کمک بررسیهای تاریخی هرزبان است که می توان هم تغییرات وتحولات آن زبان را در ادوار تاریخی مختلف شناخت وهم قواعد وقوانین حاکم بر آن تحولات را به دست آورد.
بنابراین در تحقیقات تاریخی هر زبان، نخست می بایدتمام اسناد ومدارک موجود ازآن زبان را که در طول زمان به صورتهای گوناگون باقی مانده است جمع آوری وبه ترتیب تاریخی منظم کرد وآنگاه، با توجه به شباهتهاوتفاوتهای ساختاری وصوتی زبان به کار رفته در آنها وبا مقایسه صورتهای مختلف زبانی، آن مدارک را دسته بندی وطبقه بندی کرد.
بدین ترتیب ، مشخص می شود که هر زبان از قدیم ترین زمان آثار مکتوب آن تا زمان حاضر دستخوش چه تغییراتی شده واین دگرگونی ها بر مبنای چه اصول وقواعدی صورت گرفته است.

تغییراتی که درزبان رخ می دهد تصادفی نیست بلکه تابع قوانین وقواعد معینی است وبه همین دلیل ، با اینکه هر زبان از صورت اصلی خود بسیار دور شده است ، می توان رابطه آن را با اصل وبا زبان های دیگری که از آن منشعب شده اند را تشخیص داد. همین نکته موجب شده است تا، در دانش نوین زبان شناسی ، شناخت تغییرات زبان در طول تاریخ وکشف قواعد وقوانین حاکم بر آنها یکی از اهداف پژوهشهای زبانی باشد.
(باقری ، مهری، تاریخ زبان فارسی، ص9و10)
زبان عربی مردم عرب خوزستان با تعاریف بالا در طول تاریخ تغيرات فراوانی به خود دیده است، تااینکه امروز به دست ما رسیده است .زبان مردم عرب خوزستان در پژوهشهای زبان شناسی به عنوان گویشی از زبان عربی فصیح شناخته می شود ودر واقع نسبت به بسیاری از گویش های مردم عرب از فصاحت وبلاغت بیشتری برخوردار است. چون از زمان مغول ها تا دوره عثمانی کمترین تاثیر را به خود دیده است وعلت آن عدم ورود مغولان به این سرزمین ونیز وجود حاکمان محلی مقتدر(مشعشعيان وبني کعب) درزمان عثمانی که باعث شد زبان ترکی کمترین اثر را بر گویش مردم عرب خوزستان داشته باشد.

در بررسی های صورت گرفته زبان مردم عرب خوزستان با مردم عرب ایلام وبوشهر وبندرعباس ومردم عرب خمسه (ساکنان کوهستان) وجنوب عراق شباهت فراوانی دارد.ولی تفاوت لهجه باعث تمایز این مردم از یکدیگر می شود .این زبان در طول تاریخ ، از تمدن عیلام وسومر تا به امروز گنجینه ی خوبی برای حفظ کلمات باستانی بوده است .به طوری که می توان در آن بسیاری از کلمات زبان های سامی باستان مانند زبان اکدی، آرامی،سریانی، مندایی وحتی عیلامی وسومری یافت.که این نشان از غنای فوق العاده این زبان است ودر واقع بهترین گزینه برای تحقیقات زبان شناسی است .

شاید بتوان به جرأت گفت که زبان مردم عرب خوزستان جزء تنها زبانهایی است که هنوز کلمات فراوان اکدی که مربوط به 4300سال پیش است در خود داردوعلاوه برآن زبان آرامی که از 3000سال پیش رواج می یابد آثارکلامی فراوان برجای گذاشته، زبان سریانی نیز هنوز دربین این مردم زنده است ودر محاورات روز مره بسیاری از کلمات رد وبدل می شوند هرچند که بسیاری از ارزش این کلمات غافل هستند وآنها را کم ارزش ویا بی کلاس می دانند وتلاش می کنند تا هر طوری شده لهجه خود را تغییر دهند که دیگران متوجه نشوند که زبان مادریشان عربی است اما این افراد باید بدانند که این زبان یکی از غنی ترین زبان های جهان می باشد وبا هیچ زبانی در جهان قابل قیاس نیست چون درون خود چهار زبان بین المللي باستان را جای داده است. (اکدی، آرامی، سریانی، عربی).
در اینجااین نکته مهم قابل توجه است که این چهار زبان جزء زبان های سامی می باشندوبا زبان عربی امروز تفاوت لهجه ای دارند ولی از لحاظ ساختار ومعنی با زبان عربی امروزی شباهت فراوانی دارند.
وجود این کلمات در زبان مردم عرب خوزستان نشان وجود مردم عرب در این سرزمین از هزاران سال پیش از میلاد تا کنون است زیرا در مقایسه با دیگر اقوام هیچ قومی این همه کلمات باستانی درزبان خود ندارد.واگر گفته شود که این مردم واژه ها را اززبان عربی گرفته اند خطأ می باشد زیرا بسیاری از این واژه هادر زبان عربی یافت نمی شوند بلکه فقط در بین مردم عرب خوزستان وجنوب عراق می توان این واژه ها را یافت پس می توان گفت این واژه ها سینه به سینه نقل شده اند تا امروز به دست ما رسیده اند.

کلمات سومري در زبان مردم عرب خوزستان :
سومريان بعد از تمدن عبيد در عراق درحدود 6000سال پیش تمدن سومر را بنیان نهادند. آنها شهر اورک (الورکای جدید) را بنیان نهادنند .ساختمان های این شهر اگر تا به امروز سالم می ماندند یکی از با شکوهترین آثار معماری محسوب می شدند .سومریان ساکنان اولیه عراق وخلیج بودنند آنها خلیج را نهرو مرو یعنی دریای تلخ می گفتند آنها معبد اینانا بانوی آسمان را ساختند از دیگر معابد این دوره می توان معبد آنکی در سواحل خلیج را نام برد ....زبان سومریان از قدیم ترین زبان های جهان می باشد که تا به امروز کلمات کمی از آن برجای مانده که در جنوب عراق وخوزستان رواج دارند وگفته می شود که قبایل شمری امروز در اهواز وعراق وکشورهای خلیج باقی مانده تمدن سومر هستند ....وجود این کلمات امری اتفاقی نیست بلکه نشان حضور مردم عرب خوزستان از زمان سومریان دراین سرزمین است ودلیل این سخن آن است که کلمات سومری فقط در بین مردم جنوب عراق وخوزستان رواج دارند ودیگر مردم عرب از این کلمات اطلاعی ندارندواگر هم در برخی کشورها رواج یافته اند منشاء آنها این دو سرزمین است. ......
کلماتی مانند:
بره:به معنای خارج شدن وبیرون رفتن که تا کنون بین مردم عرب خوزستان رواج دارد.مانند اینکه می گویند .اتروح بره؟یعنی بیرون می روی؟
ملاء:اين کلمه اي سومري است که به معناي کاهن يا دربرخي نوشته ها به معنای شيطان آمده است که امروز در مناطق ذکر شده به معناي روحاني به کار مي رود .در صورتي که در تمام کشورهاي عربي به روحاني شيخ گفته می شود.
عطبه:در زبان سومری به معنای هیجان وگرماست وامروزه به وسیله ای اطلاق می شود که برای داغ کردن انسان وحیوان به کار می رود که معمولا تکه پارچه ای را به شکل مفتول آماده می کنند ویک طرف آن را آتش می رنند وشخص بیمار را با آن داغ می کنند.
طلال :درزبان سومری به معنای سلحشور می باشد که امروز نام بسیاری از مردان عرب خوزستان است مانند طلال وطلیل و غیره..

امنية:در زبان سومري به معناي ارتش به کار رفته است که تا به امروز هم نام منطقه امانيه در اهواز وهم به نيروي انتظامي در زبان محلي امنية مي گویند....
دبات:این کلمه به معنای برنز یا مفرغ به کار رفته است ونیز به شخص صنعتگر که در کار ذوب فلزات اطلاق می شود که نام قبیله ای اهوازی است که خود را به بنی کعب منتسب می دانند....

کاشورا ، عاشورا:درزبان سومری به معنای حریم وحرمت به کار رفته است که هنوز عاشورای حسینی بر زبان ها جاری است ....

کنوو:این کلمه به معنای مجرم به کار رفته است که در زبان مردم خوزستان به معنای شخص خلافکار به کار می رود ومی گویند مثل کنوو...
ازگرتی:به معنای فرزند معشوقه یا فرزند نا مشروع به کار رفته امروزه به شخص بیکار ولاابالی گفته می شود ومی گویند افلان ازگرتی یعنی شخصی مجرد وبیکار و....
(فرهنگ کلمات سومری ، به زبان انگلیسی)

وبسیاری از کلمات دیگر که قبلا در مقالات
جداگانه به آنها پرداخته ام .

کلمات عیلامی که هنوز کاربرد دارند:

تمدن عیلام تمدنی باشکوه که از 6000سال پیش با پایتختی شوش آغاز می شود ویکی از شکوهمند ترین تمدن های جهان می باشد که تمام سرزمین ایران امروزی تا بحرین وعمان وجنوب عراق را زیر سلطه داشت هرچند با قدرت گرفتن اکدیان یا بابلیان یا آشوریان قدرت میان آنها رد وبدل می شداما قدرت عیلامیان در دوران استقلال به اوج می رسید وتا پاکستان وهند را زیر سلطه داشتند ...خط عیلامیان همان خط میخی سومری است ولی تفاوت جزیی در آن ایجاد کرده بودندکه باعث بهتر شدن آن خط شد.
عیلامیان با پایتختی شوش اثار فراوانی مانند دور انتاش (چغازنبیل) وشهر شوش وغیره را برجا گذاشتند و تا قرن هفتم هجری در خوزستان با دین مسیح ادامه حیات دادندکه باعث تاثیر فراوان در فرهنگ وزبان مردم عرب خوزستان داشته باشد وبنا بر عقیده بسیاری مردم عرب خوزستان باز ماندگان تمدن عیلام هستند خصوصا منداییان که هنوز عقیده مندایی خود را حفظ نموده اند....
پس این تمدن کلمات فراوانی در زبان مردم عرب جا گذاشته است که تعدادی از آنها را یاد خواهم نمود......

واژگان عیلامی در زبان مردم عرب خوزستان:

اومي:واژه اي عيلامي که در نيايش عيلاميان به شکل (نارونده امي) يعني نارونده مادر من است آمده کلمه امي هنوز در ميان مردم عرب با همان معنا ومفهوم عيلامي کاربرد دارد... (هينس، والتر، يافته هاي تازه از ايران باستان .ص.23)

نهونته :واژه معمول برای خورشید عیلامی است علاوه بر آن نام حاکم عیلامی است این نام هنوز به شکل نهینه یا ناهونته در میان مردم عرب کاربرد دارد. (همان منبع.ص26)

تمیم:این واژه به معنای خیر وبرکت در زبان عیلامی به کار می رفته است.که امروزه علاوه بر نام اشخاص وقبیله به معنای خیر برکتش درمیان مردم عرب کاربردی است (همان منبع.ص.31)

هلثه:واژه ای عیلامی که به معنای برکت زمین به کار رفته است امروزه به سیلوهای کوچکی که به عنوان انبار گندم درخانه ها استفاده می شود به کار می رود. (همان منبع ...ص.31)

بیت :واژه ای عیلامی که درزبان عربی بسیار پر کاربرد است وبه معنای معبد وعبادتگاه کاربرد دارد.که به بیت الله امروز برای مسجد وکعبه به کار می رود. (پاتس.دنیل.باستان شناسی ایلام.ص.378)
مرتات بیتی:به معنای دختران معبد در زبان عیلامی به کار می رفته که امروزه با همان معنا ومفهوم کار برد دارد. (مجید زاده .یوسف.تاریخ تمدن ایلام.ص.50)
هوسا:واژه ای عیلامی به معنای شاخ ونوعی عقیده مذهبی بوده که حاکمان دو شاخ به شکل کلاه خود بر سر می گذاشتند..امروزه نوعی رجز درمناطق خوزستان وجنوب عراق گفته می شود که به هوسا معروف است.(همان منبع .ص.54)

زینه:به معنای بانو وزن کار برد داشته است که امروز برای زن به عنوان یک صفت وبه معنای زن خوب به کار می رود . (همان منبع .ص.58)

تعداد کلمات ونام های عیلامی بسیار فراوان است که در مقاله های قبلی کاملا به آنها پرداخته ام دراین مبحث به چند نمونه بسنده می کنم وبرای اطلاع بیشتر به مقالات قبلی مراجع شود.


تاثیرزبان اکدی:
اکدیان در حدود4365سال پیش به رهبری سارگون اکدی اولین امپراطوری جهان را بنیان نهادند. این امپراطوری از مصر تا ملوحه پاکستان(سند) وهند را در برمی گرفت. همچنین اکدیان را اولین مهاجران شبه جزیره عربی به بین النهرین می دانند هرچند که پس از اکدیان سه مهاجرت دیگررخ می دهدکه هر کدام تحول بزرگی در جهان ایجاد کردنند..
زبان اکدی را در ردیف زبان های سامی شمال شرقی طبقه بندی می کنند وزبانی بوده که دربین النهرین به گرفته شده بودنام این زبان برگرفته از پایتخت سارگون یعنی اکد است .
این زبان به دو گویش ولهجه اصلی تقسیم می شود که اکدی بابلی واکدی آشوری می باشند .بابلی قدیم در 4000سال پیش در جنوب بابل رواج یافت وبابلی جدید در حدود 3000سال پیش رواج یافت.اکدی آشوری در حدود 3500سال پیش با اختلا ف لهجه ای از اکدی بابلی در میان آشوریان رواج یافت وتا هجوم اشوریان وتشکیل امپراطوری بزرگ آشور به عنوان زبان رسمی رواج داشته است.
زبان اکدی به طور کلی با خط میخی نگاشته می شد وبسیاری از گل نوشته های میخی به این زبان نوشته شده بودنند.

واژگان اکدی در زبان مردم عرب خوزستان:
اثل:نام درخت گز شوره است که از زبان اکدی وارد زبان های دیگر شده وتا به امروز مردم خوزستان ودیگر استان های مجاور که عرب داشته باشند درخت گز را اثل می گویند.

ارملة:به معنای بیوه زن است که هنوز با این نام ومعنا درمیان مردم کاربرد دارد.

اشکارة:قطعه زمین کشاورزی است که در میان زمین های کشاورزی دیگران قرار گرفته است وآنرا به شخص نیازمند یاناتوان اختصاص می دهند...

اقليم:سرزمین خود مختار که زیر نظر یک کشور اداره می شود . در تصمیمات داخلی مستقل ولی درسیاستهای کلی تابع کشور بزرگتری می باشد.
اکو: به معنای وجود داردکه تا به امروز به همان معنا کاربرد دارد وگفته می شود"شکو ماکو "
بط: (مرغابی)پرنده ای آبی که غذای خود را از آب وموجودات آبی تهیه می کند ولی درخشکی لانه سازی می کند .
باطية:نوعی ظرف برای تهیه خمیر به کار می رود که معادل لگن امروزی است.

تنور: همان کلمه ای است که در فارسی وعربی به کار رفته است وبه مکان پخت نان اطلاق می شود.
حنظل:گیاهی از نوع بوته ای وشبیه به هندوانه کوچک که بسیار کوچک وتلخ وخاصیت دارویی دارد....

دبس:سیلو یا شیره خرما ست که به شکل دبسو در زبان اکدی کاربرد داشته وتا به امروز به همان شکل ومعنا کاربرد دارد.

دلة:همان ظرف قهوه جوش است که نامش از زبان اکدی وارد زبان عربی شده است

زبيل:یا زنبیل همان سبداست.که از زبان اکدی وارد زبان آرامی شد پس از آن به زبان سریانی راه یافت وامروز در زبان عربی کاربردی است.

زقورة:به معنای مکان مرتفع کاربرداشته که ما امروز این نام را در دور انتاش (چغازنبیل) که به زقورة دور انتاش معروف بوده به کار مي بريم.

سکان؛همان فرمان ماشين يا هر وسيله ديگر است و در زمان عیلامیان فرمان را بر پشت حیواناتی مانند بز کوهی یا گاو قرار می دادند وبه معنای چرخش افلاک است وگاو یا بز کوهی خدای چرخش افلاک..

سيسبان:درخت پنج انگشت ،درختی خوش بو که بر لب رودخانه ها سبز می شود ودر مناطق شوش کنار رودخانه شاوور و دز به وفور یافت می شود.
صوف:پشم که در زبان عربی فصیح "فرو "نیز گفته می شود این کلمه تا کنون به همان مفهوم ومعنا کاربرد دارد.

سوس:نام شهر شوش وهمچنین نام گیاه شیرین بیان است این گیاه در شوش ودیگر مناطق خوزستان یافت می شودشاید تسمیه شوش از گیاه سوس باشد یا بالعکس هرچند گفته می شود نام شوش برگرفته از نام خدای شوش اینشوشیناک می باشد این نام هرچه هست تا کنون کاربرد دارد...

لوبياء:همان لوبیایی که در زبان فارسی از اکدی وارد شده ودر عربی فصیح آنرا فاصولیا می گویند هنوز مردم عرب خوزستان تا به امروز این نام را برای لوبیا به کار می برند. .

نفط:همان کلمه نفت است که باز کلمه ای اکدی است وبه شکل نفطو در زبان اکدی به کار می رفت ودر واقع نفت به عنوان دارو برای دندان درد یا بیماری های پوستی به کار می رفت علاوه بر آنکه به عنوان سوخت استفاده می شد..

هندباء:گیاه کاسنی را به زبان اکدی هندباء می گفتند که در زبان عربی وارد شده وتا کنون به همان کاربرد به کار می رود .

(سلوم .داود.فرهنگ واژگان اکدی.ص253تا 257)

کلمات آرامی در زبان مردم عرب خوزستان:

آرامی ها دومین مهاجران شبه جزیره عربی به بین النهرین ، عیلام ودیگر مناطق سوریه بودنند وتوانستند امپراطوری بابل با خط وزبان بابلی را پایه گذاری نمایند .آرامی ها در قرن 13یا 11پیش از میلاد یعنی در حدود 3300سال پیش از شمال شرق شبه جزیره عربی مهاجرت نمودند وتا ظهور آشوریان بزرگترین وقدرتمند امپراطوری جهان را داشتند .
زبان آرامی با خط آرامی نوشته می شد وبا سلطه آرامیان به سرعت به عنوان خط وزبان مردم باستان تبدیل شد تا آنجا که دردوره هخامنشیان خط وزبان آرامی رسمیت داشت وهخامنشیان خط وزبانی برای خود نداشتند ومجبور بودنند برای فهم نوشته ها منشیان آرامی به کار بگیرند.
نزدیکی این زبان به زبان عربی امروز نیز کم نیست وبسیاری از واژه های آرامی هنوز تا کنون متداول است.

(اسماعیل پور، جمشید، آلبوم خط ونشانه ها.ص.85، 86)

از خط آرامی خطوط فراوانی شکل می گیرند که می توان خط سریانی، خط نبطی، خط عربی، خط عبری، خط هندی، خطوط آسیای جنوب شرق، خطوط اسیای مرکزی را نام برد که تا کنون برخی از آنها زنده اند ...

(گاور، البرتین، تاریخ خط،ترجمه عباس مخبر ، کورش صفوی. ص.133)

اباد :باد، بائد.به معناي هلاک شده واز بين رفته است که از زبان آرامي وارد زبان عربي شده است و در زبان مردم عرب خوزستان به شکل" بايد "به کار مي رود.

بلال:بلل به معنی خیسی مانند زمین خیس وغیره که تا کنون با همان معنا ومفهوم کاربرد دارد.

بقعة:به معني سرزمين ومکان مقدس به کار رفته است که امروزه بقعه متبرکه وجمع آن بقاع است .

ها :اين واژه برای تعجب وبرای جواب مثبت به جای بله به کار می رود.

حنطه:گندم این واژه آرامی تااکنون با همان کاربرد هزاره اول پیش از میلاد به کار می رود ..وبه معنای گندم مي باشد ونيزاين
کلمه در عهد عيلاميان کاربردداشته چون در زمان عيلاميان زبان آرامي رواج مى يابد.

نفسه؛به معناى روح يا نفس يک شخص به کار مي رود که درتمام لهجه هاي زبان عربي مشترک است.

سخر؛امسخر؛اين کلمه به معناي اجير شده است که هنوز کاربرد دارد..

سرسري؛سرسي؛اين واژه به معناي اخته وشخصي که توان جنسي نداشته باشد به کاررفته که امروزه نوعي توهين ودشنام مي باشد.

واژه هايي که ذکر نمودم تعداد اندکي از صدها واژه مشترک بين آرامي وعربي مي باشد که جهت اختصار اندکي از آنها را بيان کردم.....

(عبدالرحمن الذوييب,سليمان,معجم المفردات الارامية القديمة)

زبان سرياني وتاثيرات آن برزبان عربي:
زبان سریانی یکی از قديم ترين زبان هاي ساميان مي باشد که در مناطق هلال الخصيب رواج داشته وهنوز هم رواج داردوقابل توجه آنکه هلال الخصيب از حدود شمال فلسطين تا شام وعراق اغاز مي شود وبه اهواز وبوشهر ختم مي شود که اين منطقه از دوران باستان مهم ترین مراکز استقرارتمد نهاي بشري بوده وهست .زبان سرياني در کنار زبان آرا مي به حيات خود ادامه مي دهد وپس از ضعف زبان آرامی در حدود 500پیش از میلاد زبان سریانی رسمیت می یابد وهر دو زبان در کنار هم به حیات خود ادامه می دهند .زبان سریانی در بین مردم عرب خوزستان به شدت رواج یافت وعلمای اهواز قبل از اسلام تمام منابع علمی مانند کتاب های پزشکی که در قرن سوم به عربی ترجمه شدند را به این زبان نوشتند.مرکز علمی جندی سابورا که مهم ترین مرکز علمی سریانیان وعلمای مندایی بود به این زبان بسیار اهمیت داد وکتاب های علمی را به این زبان تدوین نمود.زبان سریانی به زبان عربی بسیار نزدیک است ولی تفاوت بسیار جزیی ولهجه ای داردوبسیاری آنرا جزء زبان های عربی باستان می دانند حتی در حجاز نیز این زبان وخط سریانی رواج داشته وتاجران حجاز با این خط وزبان کارهای تجاری خودرا انجام می دادند .اهواز درآن دوران یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان و در زمینه صنعت وپزشکی مثال زدنی ودارای جایگاه ویژه ای بود .منداییان که از قدیم ترین ادیان توحیدی هستند درترویج صنعت وعلم در اهواز نقش بسزایی داشته اند وبیشتر صنعت گران شهر تاریخی شوشتر واهواز وحویزه ودورق مندایی بودند که هنوز آثار معابد ومندی های این دین در شوشتر وجود داردوزبان مندایی وخط انها شباهت فراوانی با خط وزبان سریانی داشته است .

واژه های سریانی مانند ..

شلع:چیزی را از زمین کندن واز ریشه در آوردن. مثل شلع البصل .پیاز را از ریشه درآورد.
کبر:نوعی خانه شبیه به الاچیق که با چوب ونی ساخته می شد وبه فارسی به ان کپر نیز می گویند.
عم .عمام .این واژه به معنای خویشاوندان ونیز به معنای ملت به کار می رود .
دادا:واژه به معنای دوست وبرادر بسیار عزیز به کار می رود ..

دبش :عسل ودر گویش مردم عرب خوزستان به شیره خرما دبس می گویند که برگرفته از دبش می باشد.
بعق:به معنای فریاد می باشد که به شکل یبقگ، مثل افلان ایبقگ یعنی فلانی فریاد می زند به کار می رود.

تعداد واژگان سریانی بسیار فراوان است ولی به دلیل طولانی نشدن مطلب به این مختصر بسنده می کنم ولی این واژگان هنوز بین مردم هلال خصیب رواج دارد ودر محاوره های روز مره به کار می روند.
(القس جرجیس شلحت.اللغة السريانية.دمشق.)

واژگان عربی فصیح درگویش مردم عرب خوزستان.

مروم عرب خوزستان مانند دیگر ملت های عرب تحت تاثیر لهجه قریش وزبان قرآن قرار گرفتند وزبان عربی با لهجه جدید را با مفاهیم اسلامی پذیرفتند هرچند که باید به این نکته توجه داشت که زبان مردم خوزستان قبل از اسلام عربی بوده وزبان سریانی زبان رسمی وبین المللی می باشد وهمچنین زبان سریانی وعربی از یک ریشه زبانی می باشند واختلاف زیادی باهم ندارندوما در بررسی های صورت گرفته بسیاری از واژگان عیللمی وارامی وسریانی وعربی را مشترک یافته ایم ودراین زمینه کتاب های فراوانی چاپ شده است که همه این زبان ها را زبان های سامی می خوانند واختلاف آنها لهجه ای است ونه در ریشه وساختار.
زبان عربی فصیح خیلی زود در میان مردم عرب خوزستان جاگرفت ودردوران امام علی (ع) حاکمان اهواز ودیگر شهر هااز میان مردم انتخاب می شدند ودرنامه های ارسال شده انها رابا زبان عربی موروخطاب قرار داده واین مهم ترین دلیل بر فهم کامل زبان عربی وزبان مشترک بین دو ملت بوده است.
به این نکته باید توجه شود که مردم عرب خوزستان از لحاظ نژادی وزبانی با مردم جهان عرب مشترک هستند وفرانک هول در کتاب باستان شناسی جنوب غرب ایران به این نکته اشاره نموده است .

واژه های عربی فصیح:

اجازه:رخصة:اين واژه به معنای اجازه گرفتن است که در قاموس محیط امده است .
اثرم؛ کسی که دندان پیشش افتاده باشد .
اسمر :گندمگون چهره سبزه که این واژه عربی فصیح می باشد.
اطرش ؛ شخص کر کسی که نمی شنود .
باجله :باقلاء کلمه اي فصيح که هم در عربي وهم وارد زبان فارسي شده است.
بارح :گرمای شدید که در لسان العرب آمده وانرا فصیح دانسته اند.
حلف:قسم خوردن .یا سوگند یاد کردن

جهاز:جهیزیه عروس آنچه از خانواده پدر به عروس داده شود.

خسیس:بخیل این واژه برای شخص تنگ نظر که چیزی را به دیگران ندهد به کار می رود.
خشاله:چیزهای دور انداختنی که در فارسی نیز وارد شده است .

طوفه:دیوار ودیواری که دور شهر یا خانه کشیده شود.

باز واژگان بسیارند ودراین زمینه کتاب الفصیح الراسب فی اللهجة الاهوازية که موارد بالارا از آن ذکر نمودم به اين واژگان پرداخته است .
درواقع وجود واژگان سومری ، اکدی، ارامی، سریانی، وفصیح در گویش مردم عرب خوزستان دلیل مهمی بر حضور چندین هزار ساله آنها دراین سرزمین می باشدکه این واژگان تاریخی سینه به سینه به آنها رسیده است واگر از جای دیگری وارد این سرزمین شده اند همچین واژه هایی را درزبان آنها نخواهیم یافت همانطور که امروزه این واژه هارا درزبان بسیاری از کشورهای عربی نمی یابیم .علاوه برآن وجود نام های سومری وعیلامی وحتی نام های آرامی دلیل دیگری براین سخن است.نام هایی مانند نهونته، هتو، تیتو،شویش، سکرتی، تبتی، اگلیگش ، درچال، در هیچ کشور عربی یافت نمی شوند وبا مراجعه به کتیبه های عیلامی که هزاران سال زیر خاک بوده اند به این نام ها بر می خوریم واین دلیل بسیار مهمی بر وجود این مردم از زمان عیلامیان وسومریان دراین سرزمین است.

**************

حسین فرج الله (ابو عرفان) شوشتر

(منابع این مقاله درزیر هر مبحث ذکر شده اند وامید است که مورد استفاده قرارگیرد.)
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
رضا ( 1395-03-21 17:45 )
خويس در شاوور ومناطق به اسم قدیم عیلامی در خوزستان نیز ذ کر بنمایید با تشکر حیاک الله

لازم ابو عباس الفرحانی ( 1394-12-17 21:35 )
جدأ جمیل ....وشکرا علی جهودکم.ونرید بحث علی انواع لهجات العربیه فی منطقه خوزستان

رحيم البنداوي من تستر ( 1394-12-15 23:56 )
شکرا علي جهودکم.

رحيم البنداوي من تستر ( 1394-12-15 23:05 )
سلام من الله عليکم.شکرا علي جهودکم في هذا المجال و نرجو من تاله الکم التوفيق.

رحيم البندواي (تستر) ( 1394-12-15 23:23 )
سلام شکرا ع له جهودکم في هذا المجال و نرجو من الله لکم التوفيق

عبدالرضا من الاهواز ( 1394-12-15 19:18 )
یسلمووووو

عبدالرضا من الاهواز ( 1394-12-15 19:53 )
احسنتم وجزاکم الله خیر جدا جدا جمیل و مشکورین عله جهودکم

امین من الاهواز ( 1394-11-16 00:10 )
مطالب عالی و پر محتوا هستند و از گرداورنده کمال سپاس و تشکر را دارم

ابو احمد من تستر ( 1394-11-14 09:41 )
هذا النص جدا" جمیل و اتمنی التوفیق الی أستاذی ابوعرفان

حسين فرج الله (ابو عرفان) ( 1394-11-11 03:18 )
سلام عليکم
باتشکر از دوستاني که با حوصله ودقت مقاله فوق را مطالعه نمودنداميدوارم که اين مقاله مقدمه خوبي براي اغاز مقالات وتحقيقات دیگر برای شناخت بیشتر فرهنگ وتاریخ مردم عرب خوزستان باشد.

توفيق النصاري ( 1394-11-09 17:04 )
مقاله اي زيبا و پرمحتوا از محققي پرتلاش و مثمر .

معتز الاهوازی ( 1394-11-08 03:48 )
در نگاه اول فکر کردم آقای حسین فرج الله همان حسین حاج فرج الله (عبدالکریم سرویش) می باشد!! در کل خیلی مقاله ی پر محتوایی است و پر واضح است که نویسنده ی محترم تلاش و مطالعه ی فراونی در راستای نوشتن این مقاله به کار گماشته است جای بسی امیدواری است که روزی برای همه آشکار شود که مردم عرب خوزستان ریشه در عمق تاریخ دارند و عربزبان-همان طور که بعضی ها ادعا می کنند- نیستند بلکه عرب اصیل هستند
،آرزوی موفقیت روز افزون برای شما داریم

 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری