شوش درزبان عبری سوس خوانده می شودوسوس به معنای اسب می باشد،از این رو واژه سیاست از واژه سوس گرفته شده است که درواقع سیاست به معنای تربیت ورام کردن است ودرطول تاریخ به معناومفهوم سیاست امروز تغییر یافت. ..

مردم امروز به ياد ندارند که روزی خوزستان ،عربستان وشهرهایش محمره ، عبادان، تستر ، سوس، قنیطره، معشور، تمیمیه، خلفیه، حمیدیه، خفاجیه، بسیتین، جبیلات، ایذج ، صالح آباد، حویزه ، اهواز، ناصریه، دورق، فلاحیه، رأس الميناء، خور موسی ،جزیره صلبوخ، وبسیاری دیگراز شهرها که در دوره حکومت پهلوی به نام های دیگری تغییر یافت. ..

من المؤسف و ما یقطع نیاط القلب ان ردود الفعل بعض الاعلامیین الایرانیین حول « الحراک » مخزیه و غیر مهذبه و لو أن اختلاف الآراء ظاهرة صحیة فی المجتمعات البشریه شرط أن لا تقوم بتشویه صورة الآخرین لأن الشعوب تحیا و تتقدم بالعقول و الحکمة السیاسیة لا بالتهم و التهریج الشعبی... ..

لباس مردانه ای که درتمدن عیلام وشوش رایج بوده لباسی شبیه به دشداشه مردم عرب خوزستان است زیرا عیلامیان درهمین محیط زندگی کرده بودند وشرایط محیطی نسبت به هزاران سال پیش تغییر زیادی نکرده است ومجسمه ها وتصاویری که از عیلامیان به جامانده این شکل لباس را تایید می کند. ..

دراین اثر به زعامت شیوخ عرب در هدایت مردم ومبارزه با متجاوز پرداخته است که نکته بسیار مهمی است واین نشان می دهد که اگر شیوخ عرب به خودباوری واعتماد به نفس برسند ..

الیوم البعض فی ایران یلحّون علی أنّ "أیلام" أصح من "عیلام". ولکن عیلام صحیحة وإیلام خطا..ایلام اسم احد المحافظات وتسمیتها حدیثة. تم تصویب هذه المفرده لحسن آباد پشتکوه فی سنه 1314ش فی دولة رضا خان البهلوی ولیس لها جذور تاریخیة.. ..

نام شهر خفاجیه در کتاب پانصد سال تاریخ خوزستان درصفحات:234، 269، 270، 447 و واژه خفاجه در صفحه 269 آمده است که به بررسی این صفحات خواهم پرداخت همچنین درپایان نام دیگر شهرها که دردوره پهلوی تغییر یافتند را ذکر خواهم کرد که امید وارم مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. ..

ماجد کنعاني في محاضرات ابي الحسنین:
المجتمع الذي لایقبل بالتعددیة الفکریة لا یتطور
البعض یفسر الإندماج في المجتمع بأن یقبل کل ما في المجتمع .في حال إنه یجب أن یکون في المجتمع و لکن لا یذوب فیه و یبقی یستمتع بالفکرة المستقلة و لو کانت مختلفة ..

کتاب خلیج فارس وخوزستان :این کتاب نخستین مجلد از مجموعه مفصل مقالات واسناد شادروان سلطانعلی سلطانی مشهور به شیخ الاسلامی بهبهانی از سیاست پیشگان چند دهه پیش ایران است. ..

نحتاج إلی مثل هذه العلوم بدلا من الشعارات التي هي سیاسیة لا أکثر. کما أنّ في قضیة المیاه – مثلاً - نحتاج هذه الدراسات ..

دراین کتاب به موارد زیادی وزوایای پنهان زیادی از جنگ جهانی اول وتحولات خاورمیانه وبخصوص تغییر قدرت درخوزستان وقتل عام مردم خفاجیه توسط نیروهای انگلیسی ووعده پوچ برخی از طرفداران دولت عثمانی که باعث شدفقط مردم بی دفاع کشته شوند ..

فهنا یبین اهمیة اختیار المنطق المناسب للحیاة.عدم اختیارنا لهذا المنطق جعلنا نخون بعضنا البعض و نبقی في المتاهات... ..

نام تاریخی وباستانی خفاجیه دردوره دوره پهلوی به سوسنگرد تغییر یافت. ..

اهم ما قام به الغزاة في کل الحالتین علی نمط واحد إعادة رسم الهویة عن طریق التسمیة و هو الصراع الأهم الذي یخوضه الأشخاص في هذا الشأن.في الهویة التاریخ لیس مهم.الأعراق و الدیانة لیست مهمة و لکن الأسماء و المعالم التط نراها في حیاتنا الیومیة هي المهمة ..

خفاجیه (سوسنگرد کنونی)این واژه، واژه ای سومری وبه شکل خفاژه درمصادر سومری ثبت شده است. ..

حماسه گیلگامش حماسه ی ملت عرب سروده مردم عراق باستان ویادآور قدرت وتسلط مردم سامی نژاد بر چهارجهت جهان است. مردمی که اولین نگارندگان ،اولین ارتش جهان ،اولین حماسه یا شاهنامه جهان وبسیاری از اولین ها را به نام خود ثبت نموده اند. ..

بازگشت نام شهرها مطالبه مردم است.
بازگشت وحدت آفرین نام ها
موضوع نام شهرهای عمدتا عرب نشین استان موضوع تازه ای نبوده و نیست و تمامی اهل وجدان از هموطنان ساکن در استان خوزستان به خوبی می دانند که اسامی غیر رسمی بسیاری از این شهرها علیرغم تغییر نام در زمان حکومت اول پهلوی ،هنوز در بین مردم رواج دارندفراتر اینکه فقط از این نام ها استفاده می کنند.. ..

دو - سه انگلیسی مسئول کارخانه، با نصب بلندگو به بلندتر شدن صدای اعتراض کمک می کردند. دامنۀ اعتراض گسترده تر شد و به کشته شدن یک نفر و تهییج احساسات مردم آبادان منتهی گردید. ..

گزارشی از «طره خضر» عبادان:
اینجا معجزه ای رخ داده است
داستانی در «طُرِّه خضر» نقل زبان هاست که شنونده را از کیلومترها آن طرف تر، به سوی خود می کشاند. روایتی به جا مانده در ذهن عبادانِ بیش از 500 سال پیش از خاطره ردپای قدم های مردی که به «خضر نبی» معروف است. ..

عندما تدخل مدينة تستر و تحديدأ القسم القديم للمدينة تحس بأن کل رصيف و شارع يدخلک الى فترة زمنية في اعماق التاريخ.... ..

مندائیان یا صابئه از قدیم ترین ساکنان اهواز (خوزستان)وجنوب عراق ،سوریه،وحجاز می باشند. ..

شوشتر(آدامدون،تستر) یکی از قدیم ترین شهرهای جهان که تاریخی به قدمت بشر دارد.اولین وقدیم ترین ساکنان این شهر مندائیان یا صابئه هستند که بسیاری از آثار تاریخی وصنایع شوشتر متعلق به این مردم می باشند. ..

روند تخریب بناهای تاریخی در خیابان‌های مرکز شهر اهواز بیشتر از هر جای دیگری به چشم می‌خورد. از سرای سله و مرکز ثقافی گرفته تا هتل قو و دانشسرای مقدماتی پسران اهواز. بافت تاریخی اینجا نه عرصه و حریم دارد و نه ضوابط میراث فرهنگی در آن‌ها اعمال می‌شود... ..

امروزهم این گفتمان سراسر انباشته از " کین توزی " در قلب ناسیونالیسم هخامنشی ، اسلام ایرانی و پروژه ایرانشهری وشاه آرمانی مبلغ ومروج دشمنی وستیزه جویی با عرب ها می باشد . در این گفتمان به دلیل حاکمیت اسلامی واجتناب ازپرداخت هزینه حمله مستقیم به اسلام متوقف گردیده وبه جای آن با حمله به عرب ها هر دو مقصود ( اسلام ستیزی وعرب ستیزی ) حاصل می گردد . ..

شهر اهواز یکی ازقدیم ترین شهرهای تمدن عیلام و بیت حوزیا یا بیت هوزیا (زبان آرامی) معروف بوده است. ..

محمره آن سرخ روی آرمیده برلب ساحل خلیج وشط العرب است اما زخم های چهره اش آنقدرزیادند که زیبائیش را پوشانده اند. اگر زخم های چهره ،گرد افسردگی وبی تفاوتی را از چهره این شهر بزدایی ،به تاریخی چند هزار ساله خواهی رسید. ..

جندي سابورا یکی از اولين وبزرگترین مرکز پزشکی جهان باستان واز تمدن عیلام حدود 500قبل ازمیلاد تا دوره اسلامی بزرگترین مرکز جهان آن دوران بود وپزشکان ازسراسر کشورهای متمدن آن روز به این شهر ودانشگاه رفت وآمد می نمودند.روایت های ضدونقیض فراوانی درموردنام این شهر وجودداردکه قدیم ترین روایت را مندائیان اهواز بیان می کنند آنهاعقیده دارند که جندی سابورا یک شهرمندائی ودرعصرعیلامیان تاسیس شده است.. ..

میناو را از آن جهت میناو نامیده اند که تمام طول نهر گرگر حالت میناو یابندر بوده است وکشتی های تجاری میان شوشتر،اهواز تا محمره(خرمشهر امروزی)واز آنجا تا دورق وخور موسی وبوشهر وکشورهای خلیج وتا مصر وهند ویمن حتی گفته می شود تا تانزانیا آفریقا وزنگبار حرکت می کردنند ..

خواسپس،خوآپیس،خواییس،خویس
تپه های باستانی خویس/حسین فرج الله
خواسپس،خواپیس،خواییس،خویس ،خواسپس نام رودخانه کرخه به زبان یونانی در زمان حکومت سلوکیان بوده است وآشوریان وبابلیان وعیلامیان آنرا "اقنو" یعنی آب شیرین می نامیدند ..

اين سبک خانه سازي قدمتى 6500ساله در هور العظيم حويزه وجنوب عراق وهور الفلاحية دارد . که درکتيبه هاي ونقوش سومري 6500 سال پیش طرح این خانه ها دیده شده که دو گاومیش در کنار آن نقش بسته اند. ..

با حفر کانالهای آبشارها ی شوشتر نهر گرگر ویا کویرین بوجود آمد که از دهانه آبشارهاآغاز می شود وتا منطقه عسکر مکرم وبناوده(بند قیر)به دیگر رودخانه ها می پیوندد.این نهر هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه میناو(میان آب)را آبیاری می کند.وبه مسیر خود ادامه می دهد تا به محمره (خرمشهر)می رسد... ..

تخریب خط لولۀ حامل نفت به پالایشگاه و قطع جریان نفت که برخی آن را ناشی از مخالفت یکی از طوایف معروف عرب خوزستان (الباویّه) با شیخ خزعل می دانند، برخی دیگر آن را ناشی از مقابلۀ آلمانی ها با انگلیسی ها در اوائل جنگ اول (1915) می دانند. ..

ام السید محسن بن السیدمحمد المشعشعی والمغلب بالسلطان المحسن (ثانی حکام الدوله المشعشعیه)ببناء هذه القلعه بعد تولیه الحکم عام870. ..

بروال - دهنو تپه ای باستانی بین دوشهر شوشتروشوش وکنار روستاهای بیت سعد (روستای بیت حاجات، بیت عبد عون، بیت باقر)قرار دارد.دهنو یعنی تپه سرخ واژه ای عربی وبه معنای گل سرخ است که هنوز برسر زبان مردم عرب رواج دارد وگل سرخ را دهناء وبه لهجه مردم اهواز دهله می گویند.. ..

بروال - أهم عنصر من عناصر هذه الثقافة ألا وهي اللغة التي تعبّر عن ثقافة السکان في الأرض کما وتحدّد الذات الجماعية علی أنها متمیزة عن غیرها. وهذه الأهمية تأتي کونَ اللغةَ هي الأداة الوحيدة لنقل وتعمیم الثقافة الحاضنة لها ونقل القيم المجتمعيّة عبرها... ..

هذا ليس السبب الوحيد الذي تسسب في مواجهتهن أمنيأ و ليس تبريرأ مني للحکومة و إنما هنالک اسباب اخري کالنظرة الأمنیة أساسأ لدي الحکومة علي العمل الثقافي للأسف الشديد و إدراجه ضمن النشاط السياسي و بالطبع لا ندخل في مناقشتهن و يبقي السبب الرئيسي هو دخول البعض من هذه المؤسسات في السياسة. ..

«معدان» یا مردمانی که در هور زندگی می‌کردند با استفاده از هر آن چیزی که در اطراف بود مکان‌هایی را برای خود می‌ساختند. «چباشه»، «صریفه»، «صوباط»، «بیت گصب» و «مضیف» مکان‌هایی هستند که هریک کاربردی خاص دارد ..

مکیاولی مدل و متدی را خلق کرده بود که قائل به نگرشی اصولی تر ، استخوان دار تر نسبت به شیوه های حکمرانی و حکومت داری در عالم سیاست بود..اخلاق را به چهارچوب سیاست آورد و اعلام داشت که دولت نیست که بر بنیاد اخلاق شکل می گیرد ، بلکه اخلاق است که درون دولت شکل می گیرد . ..

إنّ کتاب "آیا صابئین مندائي را می شناسید؟ (= هل تعرفون الصابئة المندائیین؟) من أحدث التألیفات الأهوازیة التي تختص بالتعریف والبحث عن الدین المندائي. ..

نحن اليوم في مراحل " ما بعد الراسمالية" ،"ما بعد الاستعمار" ، "ما بعد الحداثة" ، بل و "ما بعد بعد الحداثة" واتجرأ واقول أيضا اننا في مرحلة "ما بعد الأديان" . ما يجري في الشرق ليس عودة للدين بقدر ما هو نسف جذور الدين... والعنف هو التعبير عن نهاية مرحلة وسيکون الثمن رهيبا، والحروب الدينية عبر التاريخ عرفت جرائم مروعة. ..

الأحدث
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
نشان: نگاه ما به میراث استان علی السویه است
سرگردانی نخبگان و معادلات زمان/خدیجه حیاوی
حراک الهویة لأستعادة اسم الخفاجیة،نداء یستصرخ الضمیر العربی الحی
ارتباط میان پوشش وشرایط محیطی درتمدن عیلام
نام شهرخفاجیه درمصادر تاریخی ایران(6)
تداوم شمع کوبی در ملک کناری خانه تاریخی بچاری آبادان
لدینا ضعف کبیر في فهم القضایا التي تهم مجتمعنا
نام شهرخفاجیه درمصادر تاریخی ایران(5)
المجتمع الذي لایقبل بالتعددیة الفکریة لا یتطور
د.حمید الکناني:نحن لم ندخل القرآن من ابوابه
نام شهرخفاجیه درمصادر تاریخی ایران(4)
من لم یُصلِح حیاتَه الفردیة لا یستطیعُ أن یُصلحَ الحیاةَ الاجتماعیة
نام شهرخفاجیه درمصادر تاریخی ایران(3)
عدم اختیارنا للمنطق المناسب جعلنا نخوّن بعضنا البعض
نام شهرخفاجيه در مصادر تاريخي ايران(2)
الصراع علی الهویة یأتي عن طریق إعادة التسمیات
نام شهرخفاجيه در مصادر تاريخي ايران(1)
نامه سرگشاده جمعی از شهروندان در انتقاد به تخریب ملک مجاور خانه تاریخی بچاری
گیلگامش اولین شاهنامه جهان، باقدمتی 6000ساله
بازگشت وحدت آفرین نام ها
تاریخ پالایشگاه نفت آبادان(از خاطرات نفت 2)/مجید جواهری زاده
روزگاری که بر گل‌نبشته‌های تخت‌جمشید گذشت
ملک مجاور خانه تاریخی بچاری آبادان بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شد
اینجا معجزه ای رخ داده است
تقرير مصور عن امارة افضل
اشتراکات زبان مندائی با زبان عربی/حسین فرج الله
نگاهی به کتاب «زن در گذر تاریخ» نوشته موسی سیادت
باقی مانده آثار وعقاید مندائیان (صابئه)درشوشتر/حسین فرج الله
بافت تاریخی اهواز خاک می‌خورد
کشف عتیقه های عيلامی 3500 ساله در اندیمشک
کین توزی در بخشی از روشنفکری ایرانی/عبدالرضا نواصری
فلافلیسم یا عقلانیت محتضر
چرا نظارت نماینده شوش در مجلس ضعیف است؟
شهرسازی خوزستان در مسیر بی‌هویتی/رونمایی از مجسمه دعبل در نجف
اهواز از باستان تا آغاز نهضت ترجمه اسلامی
الحکيم علی بن عباس الأهوازي
محمره شهری که درخاطره ها زنده است/ حسین فرج الله
"جندی سابورا" قدیم ترین دانشگاههای پزشکی جهان/حسین فرج الله
ميناو شوشتر (ميان آب امروزی)/حسین فرج الله
تپه های باستانی خویس/حسین فرج الله
کتبت بعد قطع لسانها/مهدي الیاسري
بيت القصب؛خانه هايی از نی
آبشارهاى شوشتر ساساني اند يا عيلامى؟؟؟
از خاطرات نفت (1)/مجید جواهری زاده
تقریر عن اختتامية مهرجان الحميدية الثاني
بازگشایی عمارت تاریخی شیخ خزعل در حمیدیه باحضورآیت الله کعبي+عکس
القلعة المحسنیة في الحویزة
پاکسازی قصر تاریخی حمیدیه توسط جوانان این شهر+عکس
تل دهنو (ایشان الدهنو.بیت سعد) + عکس
چغازنبیل؛ شکوه تمدن عیلامیان در خوزستان
تقریر مفصل للندوة السنوية الثانية (هُنا لُغتي)
ضرورة نزاهة النشاط الثقافي سياسيأ أخلاقيأ و وطنيأ/عادل جبار
کشف گورستان ۷ هزار ساله در زیدون بهبهان
فعال میراث فرهنگی: ساخت و سازها در سرای دادرس اهواز هنوز متوقف نشده است
تخریب قدیمی‌ترین بنای تاریخی اهواز؛«دادرسی» نیست
مهمانخانه ای از بوریا و نی
تجدد ، مکیاولی و شهریار / محمد نبهان
الثورة العلمية التکنولوجية أنتجت واقعا اقتصاديا- اجتماعيا جديدا
آیین نیایش کلیمیان ایران در شوش برگزار شد
انعقاد حفل توقیع کتاب یختص بالمندائین للکاتب ساهي خمیسي
هل بدأ عصر ما بعد الرأسمالية؟/نبيل عودة
حقاً .. هل نعرف الصابئة المندائیین؟!
خور الدورق- الجزء الخامس / توفيق فلاحية
چغازنبیل شهری که ساخت آن 700سال طول کشید
بخش‌هایی از «سرای دادرس» اهواز در آتش سوخت
بی اطلاعی شهردار غیربومی خرمشهر از آثار تاریخی شهر!!
موزه آبادان،قدیمی ترین موزه ایران
نژاد یا هویت عربی ؟/محمد نبهان
گذری تاریخی بر زبان مردم عرب خورستان
تصویب نقشه پنج محوطه باستانی در استان خوزستان
قرية المحارة - قرية مندثرة / توفيق فلاحية
تاریخ معاصر شهر اهواز /محمد نبهان
اقامة جلسة نقدية لکتاب "انطباعات عن الشخصية الاهوازية"
خانه تاریخی «سلطان محسن» حمیدیه در انتظار ثبت ملی!
بررسی افراط گرایی دینی/عبدالرضا نواصری
راهبری روشنفکری ِجهان عرب
عیسی بن مریم؛ تجلي کلمة الله/حسین عباسي
بناى قلعه شوش حفاظت بود يا خيانت/حسین فرج الله
دو اثر میراث عیلامی ثبت جهانی می شود
فاطمه المرنیسی؛ مرگ دوگانه یک جامعه شناس/عبدالقادر سواري
فاطمه المرنيسى: رو در روى نابرابرى جنسى/حسین عباسي
درباره پل تاریخی کوت سیدصالح
الباحثة المغربية فاطمة المرنيسي في ذمة الله
انتشار "کتابی برای برابری قومی"
گذری تاریخی بر قالی دستباف مردم عرب خوزستان
لماذا يکتب الکاتب؟/يسرى ناصر مهنا
فکوهی: باید بحران هویت در رشته انسان شناسی را حل کنیم
سدود بني طرف / توفيق فلاحية
ثبت «جام‌ شوش» در فهرست آثار ملی
گردنبندها، دستبندها و... هزاره چهارم قبل از ملاد در موزه شوش
و لمّا يزل التاريخ الأهوازي غائبا عن المجتمع
کشف اشياء عتيقه در "ماهشهر" خوزستان
ثبت جهاد مردم عرب خوزستان در فهرست آثار ملی + عکس
«بیت چریم» در راه ثبت ملی
نوکيسگي: هم هدف، هم وسيله/ ناصر فکوهي
بنای ثبتی در فهرست آثار ملی آبادان در معرض تخریب و نابودی
ماه مضیف، پشت ابر هلال
نگرشی به نقد سنت در جهان عرب/سیدمحمدآل مهدی
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری