کد خبر : 7074             انتشار : 2015-08-07-19-31-21         
 

اصلاحات در خوزستان و ليدري آينده اصلاح طلبان عرب/محمد كيانوش راد


 





محمد کیانوش راد



 



 



 



موضوع رهبري اصلاحات در هر جمع يا منطقه اي ، به مجموعه اي از مولفه هاي گوناگون بستگي دارد 





دانش ، تجربه ، سلامت مالي و اخلاقي فرد ، شمّ سياسي ، قدرت پيش بيني حوادث ، قابليت انعطافي و بروز بودن در  ارائه تحليل  ، كنشگري فعال در برابري كنش انفعالي ،

دارا بودن راهبرد گفتگوي ملي - هويتي ( خوانشي همخوان از مفهوم ملي - هويتي ) و نگاه تحليلي در سطح خرد وكلان و توانايي ادغام سطوح تحليلي ،  روحيه جمع گرا داشتن و تلاش در جهت گسترش دايره اصلاح طلبان ، و......

 اين مولفه ها را مي توان بعنوان بخشي از ظرفيت فرد يا افراد براي پيشبرد اهداف سياسي ذكر كرد. 

 به همين سان ، ميزان حمله به يك فرد يا جريان ، صرف نظر از درستي يا نادرستي مواضع فرد يا گروه  مورد نظر ، گوياي تاثير فرد يا جريان ياد شده  در ساحت سپهر احتماعي است. انديشه ي

فعالان سياسي اصلاح طلب عرب  در گذر زمان ، و بتدريج جايگاه خود را در رهبري حبهه اصلاحات در خوزستان بدست مي آورد  . 

فعالان سياسي اصلاح طلب عرب ، منسجم ، تشكيلاتي ، هدفمند ، با آگاهي به محدوديت ها و مقدورات استاني و كشوري ، راه خود را دنبال مي كنند. 

حضور چهره هايي چون سلامي ، عامري ، عموري  و شديد زاده در كنار هم ، افق اين تلاش ها را روشن تر نشان مي دهد. ،اينان  كه از پيشكسوتان مبارزه و جهاد بوده اند ، ودر راه دستيابي به اهداف اصلاح طلبانه با آماج تهمت ها و دشمني ها روبرو گشته اند ، اما در اراده آنان آسيبي نرسانده است. 

ترديدي نيست در راه تحكيم چنين نقشي ازسوي اصلاح طلبان عرب  ، هزينه هاي احتمالي نيز دور ازذهن نخواهد بود.  

فعالان سياسي اصلاح طلب عرب  امروز از سطح نمايندگي مطالبات صرف عربي فراتر رفته اند. 

فعالان سياسي اصلاح طلبان عرب امروز ، به

١- توسعه استان خوزستان  ،

٢- تعميق همگرايي  وحدت اقوام ،

٣-   حاكميت گفتمان دموكراسي و حقوق بشر 

٤- توسعه جريان فكري اصلاحات به رهبري سيد محمد خاتمي 

٥- انسجام و سازماندهي عرب ها و غير عرب ها ، در چتري واحد و ذيل مفهوم " ايران براي ايرانيان " 

مي انديشند. 

در اين پروسه جابجايي ، در ميان نيروهاي اجتماعي رهبري كننده ، عوامل زير نقش دار د. 

بر اين اساس لياقت ، انعطاف پذيري ، سخت كوشي ، كوشندگي و تلاشگري بيشتر ، انسجام تشكيلاتي و  هژموني گفتماني ، 

اصلاح طلبانه نقش مهم و بنياني  دارد .

سه عنصر ارتباطيِ

١- درون قومي ( در ميان عرب ها ) ،

٢-  فرا قومي ( كنش ارتباطي و تعاملي با غير عرب ها ) 

٣- فرامنطقه اي ( گسترش ارتباطات با چهره هاي ملي )  ، نقش رهبري جريان سياسي عرب هاي اصلاح طلب را در آينده سياسي استان پر رنگ تر خواهد ساخت. 

اين مساله ، نه تهديد و نه فرصت ، بلكه اين يك واقعيت است .

عرب ها ي سياسي اصلاح طلب منسجم تر مي شوند و  انسجام آنها ، در فضاي جديد ، رقابتي مدني را در ميان ساير اقوام استان مي تواند رقم زند. 

اين وضعيت ، موقعيت تازه و اثباتي براي فعال تر شدن ساير نيروهاي سياسي و نه قومي را فراهم خواهد ساخت. 

رقابتي سازنده بر سر نشر انديشه اصلاح طلبانه در ميان ساير اقوام خوزستاني ، 

رقابتي مبتني بر تعامل و همكاري  با ديگر اقوام در استان.  

اين نقشه راه ،  فصل نوين فعاليت اصلاح طلبان عرب در استان خواهد بود. فصلي جديدي كه آنان را نه تنها در جايگاه سخنگوييِ  قوم عرب ، كه نماينده خواسته ها و مطالبات ساير اقوام خوزستاني خواهد نشاند. 

خصلت كنشِ گري امروز  فعالان عرب اصلاح طلب ،  نافي و مزاحم و در تقابل و ستيز با ديگر اقوام خوزستاني نيست. چهارچوب فعاليت سياسي حزبي ، الگويي مناسب براي كنش  همه اقوام ايراني است 

عرب هاي اصلاح طلب ، با دور شدن از سياست كناره گيري وبا تكيه بر گفتگوي شهروندي و حقوق بشر و در گستره گفتگويي ملي ، وبا حضور بيشتر در جريانات سياسي ملي و كشوري ، بايد  آماده پذيرش نقش بيشتر در رهبري جريان اصلاحات در خوزستان باشند. 



 


تست