کد خبر : 7082             انتشار : 2015-08-08-05-43-01         
 

مادر / داستاني از:سیدصالح علوي


 

 سید صالح علوي  خرمشهرسالهای جنگخانه کوچک ما من توی چارچوب در نشسته ام و تلاش بی وقفهمادرم برای انجام کارهای خانه را می بینم. مادر لباس ها را شست و چلاند و روی رخت پهن کرد.رفتم جلو و گفتم : "مادر بذار من کمکت کنم" .قامت رنجورش را بلند کرد و گفت:"نه مادر تو برو مشقتو بنویس". رفتم به مرغها آب و دانه دادم وبرگشتم در چارچوب در و در خنکی نشستم.مادرم بلافاصله به تنور سر زدصورتش از گرمای بیرحم تنور و هوای شرجی عرق کرده بودولی لبخند میزدخوشحال بود که وقتی پدرم از سر کار می آیدماهی صبور  شکم پر با  سبزی جلوش آماده خواهد بود.همیشه روی سفره بهترین قسمت غذا  را جلوی پدر میگذاشت، بعد نوبت ما ۸ تا بچه اش می رسید و دست آخر ته دیگ و باقی مانده را خودش می خورد. مادرچند دقیقه تنور رو رها کرد و آمد پیش منگفت:" ننه مشقتو نوشتی؟"گفتم:" بله. " و مشق خط خورده دیروز را نشانش دادم.مادرم سواد نداشت ،ولی روح مرا از چشمانم می دید ،فهمید دروغ گفته ام، با این حال چیزی نگفت،لبخندی زددست زبر و سوخته اش را روی سرم کشیدو رفت از توی سحاره(صندوقچه های رنگی و قدیمی)  یک قوطی  بزرگ درآورد و از توی آن چند خرمای دیری (خرمای خشک و شیرین) گذاشت توی دستم و پیشانیم را بوسید.شیله (روسری زنانه عربی) مادرم بوی ماهی صبور و هیزم و نان می داد.ولی من عاشق این بوها بودم.صورت مادرم چروک داشت ولی لبخند قشنگش روی چروک ها را می پوشاند.مادرم خالکوبی سبزی روی چانه داشتکه از خال دختران زیبای هندی هم زیباتر بود .صورت مادرم همیشه خسته بود ولی نوری توی نگاهش داشتکه مثل مسکن به من آرامش میداد. مادر که انگار از برنامه کاری عقب افتاده بودثوب (لباس توری نازکی که زنان عرب اهواز روی لباس می پوشند) را که  شل شده بود  از پشت سر جمع کرده و مثل سرباز رومی قامتش را صاف کرده و به صحنه کارزار یعنی حیاط خانه نگاهی انداخت و بلند شد و رفت. مادرم از چارچوب در بیرون رفتدیگر مادر را ندیدمنوری بی نهایت سفیدچشمهای مرا سوزاندچشمهایم خیس شده و اشکم فرو ریختگریه هایم بلند و سوزناک شدو قطرات اشکروی قاب عکس مادرفرو ریخت.. ..................................................... همسرم وارد اتاق شدلحظه ای به من و قاب عکس مادر که روی سینه ام گرفته بودم نگاهی کردو آرام آنرا از دستانم درآوردو روی دیوار آویزان کرد. عکس مادر با خط سیاه قطوری در گوشه آنروبروی من بود. ولی من عکس را نمی دیدم خود مادرم جلوی من ایستاده بودثوب زیبایش در باد تکان میخوردوصورتش دیگر چروک نبودمادرم زیباتر از همیشهلبخند می زد.  


تست