کد خبر : 7172             انتشار : 2015-08-21-14-22-23         
 

کم آبی و خشک شدن کرخه در حویزه/گزارش تصویری


 

 گزارش تصویری ناشی از عدم وجود آب برای احشام و اراضی کشاورزی و غیر قابل شرب بودن آب آشامیدنی روستاهای اطراف شهرستان هویزه....

رودخانه کرخه منشاء جریان آبی شهرستان هویزه و اطراف آن می باشد که اخیرا عدم جریان آن در برخی نقاط منجر به مهاجرت مردم و تلفات احشام و فروش آنها شده است...

گزارش از:مرتضی عبیداویاز اعضای تشکل مردمی حیات آبی خوزستان 

 

 

  

  

 

  

  

   


تست